Geschichten aus und über Oberstreit
vom Hombes
 
Es scheenschde Pläggelche auf de ganz Welt!
Di Geschicht vumm Oxe-Pedder un de Engelcher
Di Liib zum Gescherr is aangeborDas sinn alles Schdiggelcher in unserm Kreiznacher Platt,
demit di Leit ebbes ze Lache honn,
in dene schwere Zeide, un deno saan kenne:
"De Daach hot gut aangefang!"

Hombes               Zur Hompädsch vom Hombes